Προϋπολογισμός 2023 Δήμου Δελφών: Εισήγηση της Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Δεκεμβρίου 2022

Ο Π/Υ του 2023 είναι ο τέταρτος κατά σειρά που φέρνει προς ψήφιση η δημοτική αρχή και κινείται στα ίδια περίπου ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που δομήθηκαν και οι προηγούμενοι τρεις. Ως μήνας βάσης ελήφθη υπόψη ο Σεπτέμβριος του τρέχοντος έτους και συνεπώς το σύνολο των προταθέντων  ανέρχεται στα 33.460.224 εκ. ευρώ, ενώ με  την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση στις αρχές του νέου έτους προκειμένου να επικαιροποιηθεί το συνολικό πρόγραμμα έργων και δράσεων , αναμένεται να κινηθεί στα περυσινά επίπεδα δηλαδή κοντά στα 42.000.000 εκ. ευρώ περίπου.

Δεδομένης της μέχρι και σήμερα εικόνας που παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας, κυρίως  μέσω των τριμηνιαίων καταστάσεων αλλά και των εκτιμημένων εσόδων και δαπανών των περασμένων ετών, δεν αναμένουμε για το νέο έτος 2023 η απορροφητικότητα των οικονομικών μεγεθών να ξεπεράσει αυτά του έτους 2022. Δηλαδή αναμένουμε στο σκέλος των Εσόδων να απορροφηθεί περίπου το 50% των κωδικών, ενώ για το τμήμα των Εξόδων κοντά στο 40%. Αυτό έδειξε και η πορεία υλοποίησης του φετινού π/υ, όπου από τα 42.161.007 εκ. εκτιμάται να εισπραχθούν τα 20.494.093 εκ. ευρώ, δηλαδή λίγο πιο κάτω από το 50%. Στο δε σκέλος των δαπανών υπολογίζεται να αποδοθούν 12.958.501 εκ. ευρώ , ήτοι το 31% των αρχικά προϋπολογισθέντων. 

Πώς λοιπόν οδηγούμαστε στα συγκεκριμένα  συμπεράσματα; 

Αναφορικά με τα Έσοδα

Το πρώτο σημείο αφορά τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών, που παρά τον το γεγονός ότι βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση της παρούσας δημοτικής θητείας εξακολουθεί και παραμένει αρκετά χαμηλός, περίπου στο 8% , 1.098.130 εκ. ευρώ εκτιμώμενη επένδυση για το 2022 έναντι προβλεπόμενης 13.486.626 εκ. ευρώ. 

Το δεύτερο σημείο αφορά την σχεδόν μηδαμινή κίνηση του κωδικού 32 (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη). Το εκτιμώμενο ποσό ανέρχεται στα 142.154 χιλ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για 3.597.019 εκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 4% επί των προϋπολογισθέντων. Άλλωστε και ο κωδικός 85 στις δαπάνες- προβλέψεις μη είσπραξης- αυτό ακριβώς αποτυπώνει, αφού  εγγράφει ποσό 3.381.941 εκ. ευρώ, στην ουσία μη απαιτητό από τους υπόχρεους.

Τρίτο και εξίσου σημαντικό σημείο αφορά των κωδικό 42 – επιστροφές χρημάτων – όπου η εκτίμηση για το έτος 2022 ανήλθε μόλις στις 22.973 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 3.407.386 εκ. ευρώ και που σαφέστατα είναι τουλάχιστον υπερεκτιμημένος.

Για παράδειγμα να αναφέρω τον κωδικό 4219.019 – επιστροφή χρημάτων από την ΔΕΥΑ ΔΔ λόγω βεβαίωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης που αφορούν σε περίοδο πριν την ίδρυσή της, προταθέντα 1.505.000 εκ. ευρώ, ένα ιδιαιτέρως αυξημένο ποσό.

Αλλά και οι κωδικοί 4219.009 και 4219.013 που αφορούν το έργο της βελτίωσης του πολυχώρου πληροφορικής και λαογραφίας του δημοτικού σχολείου Καστελλίων με ποσά 207.582 και 127.017 χιλ. ευρώ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα εισπραχθούν.

Τέταρτο και τελευταίο στοιχείο αποτελεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου, ΚΑ 511 και 512, από 5.300.853 εκ. ευρώ το 2022 σε 7.535.591 εκ. ευρώ το 2023. Η σημαντική αυτή αύξηση στην ουσία αντανακλά την χρονική καθυστέρηση με την οποία υλοποιείται το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, μιας στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται κυρίως τα αδιάθετα υπόλοιπα των έργων  τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Από την άλλη πλευρά και στην κατηγορία των Δαπανών διαπιστώνουμε την απουσία πολιτικής βούλησης προκειμένου να δρομολογηθούν δράσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.  Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Δελφών αναφέρθηκε στην σημασία του τομέα πολιτισμού- αθλητισμού και τουρισμού για τον τόπο μας. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε το εντελώς αντίθετο στα κονδύλια που εγγράφονται στον π/υ. Για παράδειγμα εγγραφή 30.000 χιλ. ευρώ στον κωδικό 15-6613.008 (σελίδα 96) για – την δημιουργία και εκτύπωση των απαραίτητων διαφημιστικών φυλλαδίων για την  τουριστική προβολή-το φετινό ποσό δεν έχει ενταλματοποιηθεί ακόμη, μιας και δεν προχώρησε η έκδοση των φυλλαδίων με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμα. Αλλά και στις αθλητικές υποδομές η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη δυνατή, μιας κι εκεί οι προβλεπόμενες δαπάνες στην ουσία δεν απορροφούνται, όπως οι κωδικοί 15-6162.016 και 15-6162.018 με ποσό ύψους 30.000 χιλ. ευρώ.

Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για την περίπτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπου διαπιστώνουμε την απουσία βούλησης για την προετοιμασία φακέλου και την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση για την μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων (ΣΑΤΑ 2018), κωδικός 15-6117.014 (σελίδα 84), ποσού ύψους 4.500 χιλ. ευρώ. Αναφορικά με την κατάσταση της συντήρησης των σχολικών μονάδων διαπιστώνουμε πληθώρα κωδικών με δέσμευση ποσών που όμως δεν ενταλματοποιούνται.  Αναφέρω κωδικούς όπως ο 15-6261.001 (σελίδα 90) καθώς και τους κωδικός 15-6265.006 (σελίδα 93) με ποσά 30.000 χιλ. ευρώ και 14.596 χιλ. ευρώ αντιστοίχως. Στον τομέα της καθημερινότητας και παρά την δέσμευση αρκετών κωδικών με σημαντικά ποσά, η διαχείριση εξακολουθεί να είναι προβληματική.

Συμπερασματικά ο προϋπολογισμός του 2023 χαρακτηρίζεται ως χαμηλών προσδοκιών, αναποτελεσματικός, χωρίς να μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της περιοχής μας αλλά και της σημερινής εποχής.

Εμείς θα δηλώσουμε παρόντες, εάν και διαφωνούμε όπως εκθέσαμε παραπάνω, αντιλαμβανόμενοι το γεγονός ότι η καταψήφιση του κορυφαίου αυτού θέματος για τον δήμο μας στην ουσία παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία  του δήμου, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Με το ίδιο σκεπτικό θα πορευτούμε όταν γίνει επανασύσταση των επιτροπών Ο.Ε. ΚΑΙ Π.Ζ. βάσει της απόφασης 2377/2022 του ΣΤΕ. 

Λουκάς Αναγνωστόπουλος
Επικεφαλής της παράταξης Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών