O Δήμος Δελφών απών και από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»!

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσίευσε στις 24-7-2020 Πρόκληση προς τους Δήμους της χώρας για υποβολή προτάσεων στον τομέα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».

Η πρόσκληση έδινε ένα τεράστιο εύρος δυνατοτήτων σε κάθε Δήμο για να κάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις [προϋπολογισμού έως 10.000.000 ευρώ (!) και με δυνατότητα έως 2 έργων], σχεδόν σε κάθε τομέα που κανείς επιθυμούσε και με κάθε είδους υποστηρικτικό μέτρο από αυτά που σπάνια περιλαμβάνονται σε τέτοιες χρηματοδοτήσεις (χρηματοδότηση μελετών, τεχνικών συμβούλων, ωρίμανσης προτάσεων, ακόμη και αγοράς γης, ακόμη και παρεμβάσεις σε χώρους παραχωρημένους από τρίτους για τουλάχιστον 15 χρόνια). Ενδεικτικά η Πρόσκληση προέβλεπε [ΑΤ06, υπ’ αριθμ. πρωτ. 14576/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ)]:

Α) Για τις περιοχές εντός αστικού ιστού.

Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.

 Β) Για τις περιοχές εκτός αστικού ιστού.

Μέτρο Ι: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Μέτρο ΙΙ: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.

Μέτρο ΙΙΙ: Ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Δήμος μας είχε λοιπόν όλη την ευχέρεια να σχεδιάσει με σοβαρότητα διάφορα προγράμματα ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του (θα μπορούσαμε να προτείνουμε πολύ πρόχειρα πολλά και αξιόλογα πράγματα, αν είχαμε ερωτηθεί…) και όλοι φανταζόμασταν ότι κάτι τέτοιο θα προετοίμαζε η δημοτική αρχή για να υποβάλει ως πρόταση.

Αντ’ αυτού και έπειτα από έναν ολόκληρο σχεδόν χρόνο που είχε στη διάθεσή της για προετοιμασία, εν τέλει (με τις γνωστές κατεπείγουσες διαδικασίες…) η δημοτική αρχή έφερε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και πέρασε κατά πλειοψηφία στις 29.4.2021 (ΑΔΑ 6ΚΩΘΩ9Θ-Θ5Η) την πρότασή της, (καταψήφισαν τα δύο μέλη της παράταξής μας) που περιλαμβάνει:

α) Την οριστική μετατροπή του Παλιού Νοσοκομείου Άμφισσας σε κτίριο Υπηρεσιών (παρά την κατηγορηματική αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και τον αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα της διαμόρφωσης αυτής, αλλά και την αντίθεση των παρατάξεων της μειοψηφίας), προϋπολογισμού περίπου 1,3 εκ. ευρώ και

β) Αστικές Αναπλάσεις στην Δεσφίνα προϋπολογισμού περίπου 2,6 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνει «ανάπλαση και αναδιαμόρφωση οδικών αξόνων της Δεσφίνας, καθώς και των αντίστοιχων κρασπέδων και πεζοδρομίων, όπως και κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων».

Τι ’χες Γιάννη, τι ’χα πάντα…

Αυτό είναι το όραμα της δημοτικής αρχής για τον τόπο μας! Πέταξε ουσιαστικά στο καλάθι των αχρήστων μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, υποβάλλοντας μια πρόταση μόλις 3,9 εκ. ευρώ, που και αυτά βέβαια θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν απείρως καλύτερα ακόμη και για τις ίδιες τις πόλεις που επέλεξε η δημοτική αρχή, αλλά και για πολλές άλλες πόλεις και κωμοπόλεις  της επικράτειάς μας.

Δεν χρειάζεται πλέον να αναζητήσουμε άλλα στοιχεία. Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή σε διάστημα μόλις δύο ετών, έχει ήδη αποδείξει τα πάντα για τον πολιτικό της χαρακτήρα, για τις δυνατότητές της και κυρίως για την έλλειψη του παραμικρού οράματος και σχεδίου για τον τόπο μας.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών