Τοποθέτηση για τον Προϋπολογισμό του 2022 (Δημοτικό Συμβούλιο 22ας Δεκεμβρίου 2021)

Ο Π/Υ του 2022 έρχεται στην ώρα του και αυτό είναι θετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλούμαστε να κρίνουμε το περιεχόμενό του βάσει των προτεινόμενων οικονομικών στοιχείων. Ήδη έχουμε τοποθετηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για τον Π/Υ. Για μας ο Π/Υ του έτους 2022 έχει δύο όψεις. Είναι αφενός μεν Διαχειριστικός, αφετέρου δε Εικονικός.

Είναι Διαχειριστικός, γιατί στην ουσία ο κύριος όγκος των εσόδων και κατ’ αναλογία των δαπανών κατευθύνεται σε υποχρεωτικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία, οι αμοιβές αιρετών και οι παροχές τρίτων. Επίσης βασικό στοιχείο του είναι η αποδοχή και διάθεση των μειωμένων κρατικών χρηματοδοτήσεων, όπως είναι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, ΣΑΤΑ, δαπάνες για την Πολιτική Προστασία κτλ. Είναι ο τρίτος κατά σειρά Π/Υ που φέρνει προς ψήφιση η παρούσα δημοτική αρχή και στην ουσία περιορίζεται στην οικονομική διαχείριση των παραπάνω δαπανών.

Είναι Εικονικός, μιας και συγκεκριμένοι κωδικοί του παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες αποτυπώνονται κατά την διάρκεια υλοποίησης του και που αποδεικνύονται μέσα από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.

Ο κωδικός 13 – Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις – παρουσιάζει απόλυτη στασιμότητα και αυτό δείχνει την αναποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε δημοπρατήσεις έργων που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στον δήμο μας. Η απορροφητικότητα των κονδυλίων δεν ξεπερνά το 6-7% σε ετήσια βάση.

Ο κωδικός 32 – Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα κατά το παρελθόν – παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων και ως εκ τούτου στερεί τον δήμο μας από απαραίτητα έσοδα. Τα εισπραττόμενα δεν ξεπερνούν το 10% των προϋπολογισθέντων σε ετήσια βάση.

Ο κωδικός 42 – Επιστροφές Χρημάτων – καταγράφει έσοδα που στην ουσία είναι πλέον μη απαιτητά και που σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπολογίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ως εν δυνάμει ταμειακά διαθέσιμα. Οι απαιτήσεις μας έναντι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης καθώς και διαφόρων δικαστικών εκκρεμοτήτων είναι αμφισβητήσιμες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.

Το Αποθεματικό  – κατηγορία 9 στον πίνακα δαπανών – εμφανίζει εγγραφή ποσού μόνον 35.000 ευρώ, κάτι που δείχνει ότι ο δήμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ταμειακά σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να εξεύρει πόρους πέρα των όποιων κρατικών επιδοτήσεων, ( όπως είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελεσματική εκμετάλλευση των περιουσιακών  στοιχείων του δήμου, κ.α.) προκειμένου να μπορεί ο Δήμος Δελφών να παρουσιάζει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα. Οι όποιες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και της υλοποίησης έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την μεγέθυνση των οικονομικών στοιχείων. Η μέχρι και σήμερα πορεία παρουσιάζει στασιμότητα και εφόσον συνεχισθεί η ίδια λογική, θα μιλάμε για βέβαιη συρρίκνωση.

Οι σύμβουλοι της παράταξής μας δηλώνουμε παρόντες.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών